Uw Gouden Handdruk - home Uw Gouden Handdruk - home
  Home | Ontslag | Gouden handdruk | WW-uitkering | Besteding | Meer informatie Contact opnemen
 

WW-uitkering en de Werkloosheidswet

Bij ontslag kan de werknemer meestal een beroep doen op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.
Alleen als er sprake is van verwijtbare werkloosheid, kan het UWV een sanctie opleggen die kan oplopen tot een korting van 100% op de uitkering.

Bereken welke uitkering voor u van toepassing is.

WW-uitkering (loongerelateerde uitkering)

De loongerelateerde WW-uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, en de rest van de periode 70%. Er is wel een maximum, wat in de eerste twee maanden neerkomt op € 3.081 en daarna € 2.876 (ongeveer € 34.900 per jaar)

Voor het recht op een loongerelateerde WW-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

 • 26-uit-36-eis
 • 4-uit-5-eis

 • U moet in de 36 weken voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt hebben.
  Het aantal dagen of uren dat in een week gewerkt wordt, speelt daarbij geen rol. Doorbetaalde vakantie(dagen) tellen mee. Periodes van ziekte worden overgeslagen.
  Voor bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenwerkers, kunnen afwijkende eisen gelden.
  U moet gedurende 4 van de 5 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de werkloosheid is ontstaan, over ten minste 52 dagen per jaar loon uit dienstbetrekking ontvangen hebben.
  Meegeteld mogen worden:
  • jaren waarin niet is gewerkt wegens de verzorging van een kind tot zes jaar (elk jaar van verzorging telt mee als één arbeidsjaar) of van een kind van zes tot twaalf jaar (elk verzorgingsjaar telt mee als een half arbeidsjaar);
  • jaren waarin een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt genoten.

De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden, minimaal 6 maanden en nu nog maximaal 5 jaar.

Kortdurende WW-uitkering

Als u niet voldoet aan de 4-uit-5-eis maar wel aan de 26-uit-36-eis, heeft u gedurende 6 maanden recht op de zogenaamde kortdurende WW-uitkering, ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Voldoet u wel aan de 4-uit-5-eis, maar niet aan de 26-uit-36-eis, dan is er géén recht op enige uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

Toeslagenwet

Als het (gezins)inkomen lager is dan het van toepassing zijnde sociaal minimum, heeft u volgens de Toeslagenwet recht op een aanvulling tot het sociaal minimum.

De hoogte is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en varieert van 70 tot 100% van het minimumloon.

Terug naar ww-uitkering